SK EN

Red Square Coffee

...dokonalé espresso...

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Epigont, s.r.o
so sídlom Sasinkova 677/1, 908 51 Holíč,
IČO: 44 640 480, DIČ: 2022777218, IČ DPH: SK2022777218
Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa, číslo účtu: 5041168021/0900
Spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava, Zn. Sro, vložka č. 23399/T
www.redsquarecoffee.com
tel.číslo: 00421 948 705 707 , e – mail: info@redsquarecoffee.com

Nákup tovaru prostredníctvo nášho internetového obchodu www.redsquarecoffee.com môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že budú v súlade s obchodnými podmienkami.

I. Postup objednávky
1.1 Zákazník si môže v internetovom obchode www.redsquarecoffee.com objednať akýkoľvek ponúknutý tovar v ľubovoľnom množstve.
1.2 Pre zhotovenie objednávky je potrebné vyplniť údaje na objednávacom formulári. Zákazník internetového obchodu je povinný vyplniť všetky údaje, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie objednávky. Tieto údaje budú použité len pre vnútornú potrebu spoločnosti Epigont, s. r. o. Po odoslaní objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme spoločnosti a najneskôr nasledovný pracovný deň bude zákazník kontaktovaný.
1.3 Po potvrdení záväznej objednávky vzniká medzi spoločnosťou Epigont, s. r. o. a zákazníkom kúpna zmluva. Obom stranám týmto vznikajú práva a povinnosti vyplývajúce z kúpno – predajného vzťahu.
Predávajúci sa týmto zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri vypisovaní objednávacieho formulára, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že takto získané informácie neposkytne tretím osobám a ani iným subjektom.
1.4 Objednávku tovaru vytvoríte vložením tovaru do košíka a ďalej podľa inštrukcií uvedených v systéme. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.redsquarecoffee.com sú považované za záväzné. Ihneď po zaregistrovaní Vašej objednávky Vám bude e – mailom odoslané potvrdenie o prijatí.
II. Dodacie podmienky
2.1 Dodacia lehota je 10 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. Tovar obvykle odosielame v deň prijatia objednávky alebo nasledujúci pracovný deň. V prípade, že objednávku nie je možné vybaviť vo vyššie uvedenom termíne, je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho a navrhnúť reálny termín dodania tovaru.
2.2 Ak predávajúci nedodá tovar do troch 3 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy (objednávkou) platnosť objednávky zaniká. Zánikom platnosti objednávky kúpna zmluva končí a účastníci sú povinný vrátiť si poskytnuté plnenia.
2.3 Spoločnosť Epigont, s. r. o. sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú si uvedie v objednávacom formulári ako miesto doručenia prostredníctvom slovenskej pošty alebo zásielkovej služby. O expedícii tovaru bude kupujúci vyrozumený informačným e-mailom najneskôr v deň expedície. Súčasťou ceny tovaru budú aj náklady na dopravu, ktoré budú osobitne vyčíslené v objednávke a faktúre na dodaný tovar.
III. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (objednávky)
3.1 Odstúpiť od kúpnej zmluvy (objednávky) je možné do 7 dní od prevzatia plnenia (rozumie sa „prevzatie tovaru") bez udania dôvodu. Kupujúci je povinný písomné oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy (objednávky) zaslať poštou, alebo e-mailom na adresu prevádzky predávajúceho. Zákazník je po odstúpení od kúpnej zmluvy povinný na svoje náklady vrátiť zaslaný tovar späť predávajúcemu aj s oznámením o odstúpení od kúpnej zmluvy (objednávky) doporučene na adresu: Epigont, s. r. o., Sasinkova 677/1, 908 51 Holíč. V prípade vrátenia tovaru na adresu predávajúceho dobierkou, nebude táto zásielka prevzatá a bude odoslaná späť na adresu zákazníka. Odstúpenie od zmluvy je účinné v okamihu vrátenia tovaru predávajúcemu. Tento spôsob odstúpenia od zmluvy je upravený občianskym zákonníkom pre prípady, keď bola kúpna zmluva (objednávka) uzatvorená s použitím prostriedkov „komunikácie na diaľku", platných aj pre internetový obchod www.redsquarecoffee.com. Výnimku tvoria najmä dodávky tovaru upraveného podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu a tiež audio a video nahrávky a počítačové programy, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal.
3.2 V prípade vrátenia tovaru je kupujúci povinný odoslať tovar v pôvodnom originálnom balení, vrátane obalu tovaru. V prípade vrátenia poškodeného alebo nekompletného tovaru, bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o adekvátnu časť. Za poškodenie sa pre tieto účely kúpnej zmluvy (objednávky) považuje i nedôvodné poškodenie ochranných pečatí a etikiet , označenia a loga výrobcu umiestnených výrobcom na tovar. Predávajúci vráti zákazníkovi kúpnu cenu vráteného tovaru zloženkou poukázanú na meno a adresu kupujúceho alebo uvedený účet kupujúceho a to do 30 dní od doručenia tovaru predávajúcemu.
IV. Reklamácia
4.1 Záručné podmienky
Spoločnosť poskytuje konečnému zákazníkovi záruku na tovar v rozsahu všeobecne platných predpisov, predovšetkým ustanovením Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Žiadame tým kupujúcich, aby si tovar starostlivo skontrolovali. Pokiaľ je zistený nedostatok (obal je poškodený), má právo kupujúci tovar neprevziať. Neskoršie reklamácie neúplnosti tovaru alebo jeho poškodenia nebudú uznané. V prípade zásielkového predaja žiadame kupujúcich o kontrolu zásielky za prítomnosti dopravcu a v prípade zistenia poškodenia zásielky o reklamáciu priamo u dopravcu. Dopravca následne spíše s kupujúcim protokol o závade a zásielka bude doručená späť predávajúcemu.
4.2 Vybavenie reklamácie
Reklamáciu je možné podať písomnou formou poštou alebo e-mailom zaslaným na adresu predávajúceho. V prípade zaslania tovaru späť na adresu predávajúceho je povinný kupujúci zaslať zásielku bežnou poštou ako doporučenú zásielku na adresu: Epigont, s. r. o., Sasinkova 677/1, 908 51 Holíč. V prípade vrátenia tovaru na adresu predávajúceho dobierkou nebude táto prevzatá a bude odoslaná späť na adresu zákazníka. Pre uplatnenie reklamácie je nutné predložiť adekvátny doklad o kúpe tovaru. Reklamovaný tovar musí byť odoslaný so stručným popisom reklamácie. Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenímreklamácie sa rozumie odmietnutie reklamácie ako nedôvodnej a vrátenie reklamovaného tovaru kupujúcemu do 3 dní od zamietnutia reklamácie, alebo zaslanie nového tovaru, alebo vrátenie kúpnej ceny. Odmietnutie reklamácie bude vždy zaslané v písomnej podobe kupujúcemu a to formou e –mailu a poštou.
V. Záverečné ustanovenia
5.1 Akékoľvek nároky, zodpovednosti či povinnosti z titulu omeškania so splnením alebo z titulu opomenutia splnenia vylučujú neovplyvniteľné okolnosti, ktoré znemožnili plnenie včas, riadne či celkom (aj keď sa týka tretích osôb ako subdodávateľov) a ak nemožno predpokladať, že by prekážku v plnení povinnosti vzniknutú pôsobením neovplyvniteľných okolností bolo možné odvrátiť alebo prekonať, alebo, že by bolo možné neprekonateľnú okolnosť v čase vzniku záväzku predvídať. Predávajúci v takýchto prípadoch nezodpovedá za prípadne vzniknutú škodu.
5.2 Neovplyvniteľnými okolnosťami sa pre účely týchto VOP rozumejú požiare, vojny, občianske nepokoje, štrajky, havárie, povodne, záplavy, poveternostné vplyvy a iné prírodné katastrofy (napríklad víchrice, zemetrasenia, a pod.), opatrenia štátnych orgánov (všeobecne záväzné právne predpisy) a ďalšie podobné udalosti či skutočnosti, ktoré majú vplyv na schopnosť plnenia povinností a ktoré sa vymykajú kontrole a vplyvu dotknutých subjektov alebo ktoré bránia z iných objektívnych dôvodov realizáciu plnenia.
5.3 Schválené zmeny a doplnenia týchto VOP podmienok budú zapracované do vydania nových, aktualizovaných VOP, ktoré dňom vydania rušia platnosť predchádzajúceho znenia Všeobecných obchodných podmienok.
5.4 V prípade, že sa jedno alebo viac ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok ukáže ako neplatné alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zostávajú ostatné ustanovenia nedotknuté a naďalej platné. Epigont, s. r. o. i zákazník súhlasia s tým, že takéto neplatné ustanovenia budú nahradené ustanoveniami platnými, a to tak, aby sa tieto nové ustanovenia, čo najviac blížili zmyslu a účelu nahradených ustanovení.
5.5 Pokiaľ v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je ustanovené inak,predpokladá sa, že zmeny a doplnky týchto Všeobecných obchodných podmienok boli klientovi oznámené dňom ich umiestnenia na stránkach www.redsquarecoffee.com
5.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 22.4.2013.

 

Prihlásenie